07. 08. 2018
Zašli foto se svou kočkou a VYHRAJ osušku Eminent

Úplná pravidla soutěže ZDE:

 

 ** Zašli foto se svou kočkou a vyhraj osušku Eminent**

  

Jak se zapojit? Je to jednoduché:

1)     Vyfoť, jak jsi strávil den koček 8.8., se svou kočkou

2)     Fotku nám zašli do zpráv

3)     To vše nejpozději do půlnoci  12.8.2018

 

Podmínkou je splnění všech 3 bodů, viz. výše.

Soutěžíme do 12.8.2018.  Následně 13.8. 2018 vylosujeme tři nejzajímavější fotografie, jejich autoři získají osušku Eminent zdarma.

Výherci, jejich jména a fotografie, budou uvedeni na naší FB a webové stránce. V případě, že se výherce neozve do 10-ti dnů od vyhlášení, výhra propadá.

Každý účastník této soutěže vyjadřuje pořadateli dobrovolně svůj výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů a také s uveřejněním svého jména a příjmení a fotografie na našich FB a webových stránkách.

 

Pořadatel a organizátor:

Pořadatelem hry je společnost Tekro, spol. s r.o., se sídlem Višňová 484/2, 140 00, Praha 4. IČ: 18628851, sp. zn.: C, vložka 2161 zapsáno u Městského soudu v Praze, která také je přislibujícím a poskytovatelem odměn(y) (výhry/er).

 

Podmínky účasti ve hře a předání výher:

Zúčastnit se mohou všichni, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky nebo Slovenské republiky a jsou starší 15let. Z účasti ve hře jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem hry, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na hře.

 

Účastí ve hře účastníci souhlasí, že v případě výhry má organizátor a pořadatel hry právo bezúplatně využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jména výherců mohou být uveřejněna v mediích a na internetu.

Pořadatel bez zbytečného odkladu po splnění podmínek pro získání výhry zajistí předání a čerpání výhry. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. 

Výherce bude kontaktován pořadatelem a na základě zaslání adresy bydliště mu bude výhra na požadovanou adresu zaslána.

Vyhlášení příslibu odměny (výhry) a pravidel hry:

Pravidla hry vstupují v platnost a příslib odměny je veřejně vyhlášen v den jejich uveřejnění na Facebooku https://www.facebook.com/krmivoeminent/. Účastníci jsou s pravidly seznámeni a účastí ve hře projevují vůli být jimi vázáni.

 

Oprávnění organizátora a pořadatele:

Organizátor a pořadatel má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se hry dle vlastního uvážení, jejich rozhodnutí je konečné a závazné. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli před provedením výkonu, tj. kdykoliv před splněním podmínek pro získání výhry, odvolat příslib odměny (výhry) ve hře. Odvolání příslibu se provede stejným způsobem a v téže formě, kterým byl příslib učiněn. Je – li podmínkou získání výhry výkon co možná nejlepší, je pořadatel oprávněn odvolat příslib jen ze závažných důvodů; v takovém případě je pak pořadatel povinen přiměřeně odškodnit toho, kdo před odvoláním podmínky příslibu alespoň zčásti splnil.

Hra má povahu příslibu odměny ve smyslu § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a řídí se jeho právní úpravou.

Pořadatel bude, jakožto správce, zpracovávat osobní údaje účastníků dle těchto pravidel hry, a to za účelem plnění smluvního vztahu mezi pořadatelem a účastníkem hry, který vznikne účastí účastníka ve hře. V daném případě jde o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas, jehož právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Pořadatel bude osobní údaje účastníků zpracovávat v rozsahu nezbytném pro realizaci hry, nejdéle po dobu 2 měsíců od posledního dne doby hry. Osobní údaje výherce/ů bude pořadatel také zpracovávat pro marketingové účely spočívající v propagaci pořadatele, jeho výrobků a/nebo služeb a jím pořádaných her formou pořízení podobizen a jiných osobních projevů účastníků, zvukových, obrazových a/nebo zvukově - obrazových záznamů výherce/ů a jejich zveřejnění v reklamních materiálech pořadatele, a to nejdéle po dobu 1 roku od posledního dne doby hry. Osobní údaje účastníků hry bude pořadatel zpracovávat sám. Při splnění podmínek a předpokladů stanovených GDPR náležejí účastníkům hry, jakožto subjektům údajů v souladu se zpracováním jejich osobních údajů následující práva: (i) právo na bezplatnou informaci o tom, jaké jeho osobní údaje pořadatel zpracovává; (ii) právo na opravu nesprávných zpracovávaných osobních údajů; (iii) právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů; (iv) právo na omezení zpracování osobních údajů; (v) právo na přenositelnost osobních údajů. Účastníci hry jsou oprávněni se obrátit se stížností na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Výše uvedená práva mohou účastníci hry uplatnit u pořadatele na výše uvedených kontaktních údajích, příp. na e-mailové adrese soutez@tekro.cz, nebo se mohou obrátit na osobu u pořadatele pověřenou činností na úseku ochrany osobních údajů, a to prostřednictvím e – mailu j.duskova@tekro.cz

Výpis aktualit